top of page

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

Dogma Alares Yazılım ve Danışmanlık A.Ş. (“Dogma Alares”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, bizimle ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na, KVKK’ya bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. “Veri Sorumlusu” sıfatımız ile, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

 

A) Veri Sorumlusu

KVKK uyarınca, veri sorumlusu Büyükdere Cad. 185 Kanyon Ofis, Kat:6 34394 İstanbul/Türkiye adresinde mukim Dogma Alares Yazılım ve Danışmanlık Anonim Şirketi’dir.

 

B) Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi , Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi amaçlarıyla Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenebilecektir.

 

İşlenen kişisel verileriniz bilgilendirme amaçlı makale duyurumu, webinar katılımı, konferans ve çalıştay daveti, vaka çalışması, şirket birleşmesi, Partner alımı, yeni teknoloji uygulaması gibi konularla ilgili e-posta ve posta yoluyla doküman ve elektronik iletiler gönderilmesi amacıyla Dogma Alares tarafından işlenebilecek ve kullanılabilecektir.

 

C) Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Webinar Yayını ve kayıt prosedürü kapsamında elde edilen kişisel verileriniz; Dogma Alares tarafından sağlanan hizmet ve Dogma Alares’in ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilecektir.

 

Toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. Maddesi uyarınca Dogma Alares tarafından sizlerden alınacak açık rızaya dayanılarak elektronik ortamda otomatik olarak işlenmektedir.

 

D) İşlemeye Konu Kişisel Veriler

Webinar Yayını kapsamında tarafınızdan aşağıdaki kişisel veriler elde edilecektir;

  • Kimlik Bilgisi: İsim-Soy İsim

  • İletişim Bilgisi: E-Posta

  • Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Video ve Ses Kaydı

 

E) İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

İşbu aydınlatma metninin (d) maddesinde belirtilen kişisel verileriniz; (b) maddesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; Dogma Alares hissedarlarına, Dogma Alares’in yurtiçi ve yurt dışındaki iştirak ve bağlı ortaklıklarına, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına KVKK’nın 8 ve 9. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

 

F) Kişisel Verilerin Saklanmasına İlişkin Süreler

Toplanan kişisel veriler, yalnızca ilgili mevzuata öngörülen veya mevzuatta bir süre öngörülmemiş ise kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza edilmektedir. Muhafaza edilen veriler, verinin işlenmesindeki amaç ortadan kalktıktan sona silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

G) Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler

Dogma Alares, Kişisel verileri Dogma Alares tarafından işlenmiş tüm gerçek kişilerden toplanan kişisel verilere yetkisiz erişim, bilgilerin kaybedilmesi, hatalı kullanım, ifşa, değiştirilme veya izinsiz imha edilmesine karşı gerekli tüm teknik ve idari önlemleri almakla yükümlüdür. Dogma Alares, KVKK’dan doğan tüm önlemleri almış olmasına karşın, öngöremeyeceği ve engelleyemeyeceği siber saldırı, veri kayıt sisteminin çökmesi, deprem, sel, yangın vb. mücbir sebeplerden dolayı server’larının ağır tahrip olması gibi hallerden dolayı veri sahiplerinin uğradığı zararlardan sorumlu tutulamayacaktır.

 

H) Kişisel Veri Sahibi Olarak KVKK Kapsamındaki Haklarınızla İlgili Bilgilendirme

KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre Dogma Alares’in Büyükdere Cad. 185 Kanyon Ofis, Kat:6 34394 İstanbul/Türkiye adresine yazılı olarak iletebilirsiniz veya elektronik posta adresi üzerinden contact@dogmaalares.com e-posta adresine e-mail yoluyla iletebilirsiniz.

PRIVACY NOTICE ON PROTECTION OF PERSONAL DATA

 

We, Dogma Alares Yazılım ve Danışmanlık A.Ş. (“Dogma Alares”), show maximum sensitivity to secure your personal data. With this awareness, we give importance to process and protect all kinds of personal data belonging to all persons related to us, including those who benefit from our products and services, in accordance with the Law No. 6698 on Protection of Personal Data (“KVKK”), secondary regulations (regulations, communiqués, circulars) to be put into effect and enforced under KVKK, and all decision taken by Personal Data Protection Board. We process your personal data with the title of "Data Controller" explained below and within the limits ordered by legislation.

 

A) Data Controller

Pursuant to KVKK, Data Controller is Dogma Alares Yazılım ve Danışmanlık Anonim Şirketi resident in Büyükdere Cad. 185 Kanyon Ofis, Kat:6 34394 İstanbul/Türkiye.

 

B) Purpose of Processing Personal Data

Your collected personal data can be processed within the personal data processing conditions and purposes specified in Articles 5 and 6 of KVKK for the purposes of Execution of Skills/Career Development Activities, Execution of Communication Activities, Planning of Human Resources Processes, Execution of Customer Relationship Management Processes, Execution of Activities for Customer Satisfaction, Organization and Event Management.

 

Your processed personal data can be processed and used by Dogma Alares to send documents and electronic messages via e-mail and mail on topics such as article announcement, webinar participation, conference and workshop invitation, case study, company merger, Partner recruitment, application of new technology.

 

C) Methods of Collecting Personal Data and Legal Grounds

Your personal data obtained within the scope of the Webinar Broadcast and its registration procedure may vary depending on the service provided by Dogma Alares and the commercial activities of Dogma Alares, and it can be collected verbally, in written or electronically via automated or non-automated methods, via the website, social media channels, mobile applications and similar means.

 

Your personal data collected is processed electronically based on your consent to be obtained by Dogma Alares, in accordance with Article 5 of KVKK.

 

D) Personal Data to be Processed

The following personal data will be obtained from you within the scope of Webinar Broadcast;

  • Identity Information: Name-Surname

  • Contact Information: E-Mail

  • Visual and Audio Recordings: Video and Audio Recording

 

E) Transferring Personal Data and Its Purposes

 

Your personal data specified under article (d) can be transferred to, in line with the purposes specified in (b) and limited to the fulfillment of these purposes, the Dogma Alares shareholders, Dogma Alares’s international and domestic subsidiaries and affiliates, authorized public institutions and organizations, under the personal data processing conditions stipulated in Article 8 and 9 of KVKK.

 

F) Period of Personal Data Retention

The personal data collected is retained only for the period required by the purpose of personal data processing if it is foreseen to the relevant legislation or if a period of time is not foreseen in the legislation. The retained data are deleted, destroyed, or anonymized after the purpose of processing the data has disappeared.

 

G) Measures for Protection of Personal Data

Dogma Alares is obliged to take all necessary technical and administrative measures against unauthorized access to personal data collected from all natural persons processed by Dogma Alares, loss of information, misuse, disclosure, alteration or unauthorized destruction. Although Dogma Alares has taken all precautions arising from KVKK, it cannot be held responsible for the damages suffered by data owners due to situations such as cyber attack that it cannot predict and prevent, the destruction of the data recording system, heavy destruction of its servers due to earthquake, flood, fire and similar force majeure.

H)Your Rights Concerning Protection of Personal Data as a Data Subject

You may communicate your requests in writing, regarding the rights of data subject regulated by Article 11 of the KVKK according to the Communiqué on Application Methods and Principles to the Data Controller to the Büyükdere Cad. 185 Kanyon Ofis, Kat:6 34394 İstanbul/Türkiye address of Dogma Alares or by e-mail to the contact@dogmaalares.com e-mail address.

bottom of page